Положение

Квалифицированный специалист – основа будущего
Жақсы маман - тәуелсіздік тағылымының келешек негізі
Qualified specialist is a base of future

image001

 

Жидеханова Акмарал Утегуловна – заведующий отдел кадров Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологии

Жидеханова Ақмарал Өтеғұлқызы - Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің кадр бөлімінің меңгерушісі

Actobe college of transport, communication and new technologies.
Zhidekhanova A.U. – chief of personal section

 

80 жыл тарихы бар колледждің қабырғасында көптеген мамандар еңбектенген және еңбектенуде. Олардың ішінде өндірістік ұйымдастырушы, техника ғылымының кандидаттары, доцент, Қазақстан Республикасының оқу ағарту ісінің үздіктері, инженер-педагогтар. Қазіргі уақытта 354 адам жұмыс жасайды. Соның ішінде 210 инженер-педагогтар. Колледждің барлық оқытушылары жоғары білімді. 66 оқытушы жоғары және бірінші дәрежелі.
Әр жетекшінің, инженердің, оқытушылардың атқарған еңбектері әр қилы – біреулері аз, екіншілері көп үлес қосқан, дегенмен әрқайсысы өз ісіне қосқан үлесімен сыйлы, құрметке ие, шығармашылық қабілеттері жоғары, шыңдалған педагогтар.

Жас маманды тәрбиелеу мен білім беру ісіндегі елеулі табыстары үшін, «Ы.Алтынсарин» белгісімен, «Адал еңбегі үшін» кеуде белгісімен, «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісімен ұстаздарымыз марапатталды. Бәрі де есте қаларлықтай игі істер атқаруда. Колледжіміздің директоры Ж.С.Мухамбетпаизова техника ғылымының кандидаты, ҚР президентінің Алғыс хатымен марапатталған. Директордың оку-әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары М.С.Жиенқожаев техника ғылымының кандидаты, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің иегері және доцент пен тарих магистрлері қызмет етуде.
Біздің оқытушыларымызға жанжақтылық, ізденімпаздық, талғамдылық, өз істеріне тиянақтылық қасиеттер тән.

Біздің Қазақстан теміржолында және де одан тыс жерлерде біздің колледжімізді бітірген инженерлер қызмет істейді, сол түлектерімізге білім берген ұстаздар: Ф.Ф.Тарасенко, Л.Д. Шипилова, Н.П.Верещак, Л.Т. Иванова, М.Г. Габдсаттарова, И.Ю. Богославская, Т.А. Костина, М.Д. Галиева, А.А. Кучербаева әлі күнге дейін талмастан қызмет атқаруда.

image003

Түйін

Мақалада ұрпақ сабақтастығы жоғары кәсіби мамандарды даярлау және тәрбиелеуде жоғары білікті мамандарымыздың ұзақ жылдар бойғы маңызды істері туралы және түлектеріміздің еңбек ету жолдарында олардың өмір жолы мен шығармашылығы туралы үлкен құрметпен және мақтанышпен айтылады.

Кадр бөлімінің меңгерушісінің
қызметтік міндетінің нұсқауы

1. Жалпы ереже

1.1. Кадр бөлімі кадрлардың тұрақтауына, еңбек жағдайының, еңбек тәртібінің жақсартылуына жұмыс күшінің тиімді пайдаланылуына ықпал етуші орган.
1.2. Кадр бөлімінің бастығын колледж басшысы тағайындайды және ол колледж басшысымен бірлесіп колледждегі кадрлармен жұмыстың жағдайына жауап береді. Басшы бекіткен жоспармен жұмыс жасайды, кадрларды таңдау, ауыстыру, тәрбиелеу барысындағы жұмысты жақсартуға шара қолданады.
1.3. Кадр бөлімінің басшысы өз қызметінде Республика заңдарын, колледж жарғысын және т.б. заңдық ережелерді басшылыққа алады.

2. Міндеті

2.1. Колледж жұмысын талаптарына сай кадрлармен колледжді қамтамасыз
ету бағытында жұмыс жасайды.
2.1. Колледж оқытушылары мен басшыларының сапалық құрамын қадағалайды.
2.2. Еңбек заңына сәйкес қызметкерлердің қабылданып ауыстырылуын, жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады. Қызметкерлерді дербес және жалпы түрде есепке алып, еңбек және есептік құжаттарын жүргізеді.
2.3. Еңбек кітапшаларының толтырылуын, оған тиісті мәліметтердің мерзімінде жазылуын қадағалап отырады.
2.4. Кадрлардың дұрыс мақсатта, мамандығына сай пайдаланылуын бақылап отырады.
2.5. Жас мамандардың қалыпты тұрғын үй – тұрмыстық жағдайын жасауға шара қолданады.
2.6. Қызметкерлердің өз білімін жетілдіруге бақылау жасайды.
2.7. Еңбек тәртібін бұзу мәліметтерін тіркеп, колледж жарғысының қолданылуын бақылап отырады.
2.8. Кадрлардың колледжде тұрақтап қалу жағдайларын қарастырады.
2.9. Қызметкерлерді атаққа мадақтауға, сыйлықтарға ұсынуға қажетті материалдарды дайындайды.
2.10. Қызметкерлердің дәрігерлік тексеруден өтуін қамтамасыз етеді.
2.11. Еңбекке жарамсыздық қағазын уақытымен толтырып отырады.
2.12. Еңбек шартының уақытылы толтырылуын жүзеге асырады.

3. Құқығы

3.1. Қызметкерлерді алмастыру, орын ауыстыру мәселелерін шешуге қатысады.
3.2. Кадрлармен жұмыс жасау барысының колледж бөлімдеріндегі
жағдайын тексеріп, еңбек тәртібін бақылап отырады.
3.3. Бөлім меңгерушілерінен кадрлар жайындағы мәліметтерді алады.
3.4. Жас мамандардың тиімді пайдаланылуын, олардың өз білім деңгейлерін
көтеруін мұқият қадағалап отырады.

4. Жауапкершілігі

Кадр бөлімінің бастығы өз міндеттерін орындамағаны үшін және осы нұсқауды және заң актілерінде көрсетілген құқығын пайдаланбағаны үшін жауап береді.

5. Білуге тиісті

5.1. Еңбек заңын, колледж жарғысын, кадрлар бөліміне қатысты материалдар
мазмұнын.
5.2. Мемлекеттің төлемақылардың тағайындалу және төлену ретін,
қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, ауыстыру, шығару жағдайларын
құжатқа толтыру ретін, жеке іс-қағазды, еңбек кітапшаларын сақтау,
жүргізуді, кадрлар қозғалысын талдауды, есепке алуды, еңбек тәртібін
талғауды.

Начальник отдела кадров


Настоящая инструкция составлена на основании приказа Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 ноября 2002 года № 273-п «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» и в соответствии с требованиями Закона РК от 10.12.1999 г. № 493-1 «О труде» и применяется в качестве приложения к индивидуальному трудовому договору.
Инструкция подлежит изменению и дополнению в связи с изменением трудового законодательства РК или производственно-экономических условий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Начальник отдела кадров относится к категории руководителей, принимается и увольняется приказом генерального директора
_____________________________________________________________________________________.
(решением общего собрания учредителей, иного руководителя предприятия)
1.2. На должность начальника отдела кадров назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по организации управления кадрами на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
1.3. Начальник отдела кадров подотчетен генеральному директору
________________________________________________________________________________________________________.
(представителю общего собрания учредителей, иному руководителю предприятия)
1.4. По специфике своей деятельности начальник отдела кадров должен знать:
– законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по управлению персоналом;
– трудовое законодательство;
– структуру и штаты предприятия, его профиль, специализацию и перспективы развития;
– кадровую политику и стратегию предприятия;
– порядок составления прогнозов, определения перспективной и текущей потребности в кадрах;
– источники обеспечения предприятия кадрами;
– состояние рынка труда;
– системы и методы оценки персонала;
– методы анализа профессионально-квалификационной структуры кадров;
– порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением;
– порядок формирования и ведения банка данных о персонале предприятия;
– организацию табельного учета;
– методы учета движения кадров, порядок составления установленной отчетности;
– возможности использования современных информационных технологий в работе кадровых служб;
– передовой отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом;
– основы социологии, психологии и организации труда;
– основы профессиографии;
– основы профориентационной работы;
– основы экономики, организации производства и управления;
– средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
– правила и нормы охраны труда.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Возглавляет работу по комплектованию предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности, формированию и ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении.
2.2. Организует разработку прогнозов, определение текущей и перспективной потребности в кадрах и источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда, установления прямых связей с учебными заведениями и службами занятости, контактов с предприятиями аналогичного профиля, информирования работников внутри предприятия об имеющихся вакансиях, использования средств массовой информации для помещения объявлений о найме работников.
2.3. Принимает участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии предприятия.
2.4. Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролирует правильность использования работников в подразделениях предприятия.
2.5. Обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном заведении профессией и специальностью, совместно с руководителями подразделений организует проведение их стажировки и работы по адаптации к производственной деятельности.
2.6. Осуществляет планомерную работу по созданию резерва для выдвижения на основе таких организационных форм, как планирование деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивидуальным планам, ротационное передвижение руководителей и специалистов, обучение на специальных курсах, стажировка на соответствующих должностях.
2.7. Организует проведение аттестации работников предприятия, ее методическое и информационное обеспечение, принимает участие в анализе результатов аттестации, разработке мероприятий по реализации решений аттестационных комиссий, определяет круг специалистов, подлежащих повторной аттестации.
2.8. Участвует в разработке систем комплексной оценки работников и результатов их деятельности, служебно-профессионального продвижения персонала, подготовке предложений по совершенствованию проведения аттестации.
2.9. Организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя предприятия, учет личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по кадрам, а также подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и награждениям.
2.10. Обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию, а также документов, необходимых для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, а также представление их в орган социального обеспечения.
2.11. Проводит работу по обновлению научно-методического обеспечения кадровой работы, ее материально-технической и информационной базы, внедрению современных методов управления кадрами с использованием автоматизированных подсистем «АСУ-кадры» и автоматизированных рабочих мест работников кадровых служб, созданию банка данных о персонале предприятия, его своевременному пополнению, оперативному представлению необходимой информации пользователям.
2.12. Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности специалистов и инспекторов по кадрам подразделений предприятия, контролирует исполнение руководителями подразделений законодательных актов и постановлений правительства, постановлений, приказов и распоряжений руководителя предприятия по вопросам кадровой политики и работы с персоналом.
2.13. Обеспечивает социальные гарантии трудящихся в области занятости, соблюдение порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставления им установленных льгот и компенсаций.
2.14. Проводит систематический анализ кадровой работы на предприятии, разрабатывает предложения по ее улучшению.
2.15. Организует табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, анализ причин текучести, разрабатывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, контролирует их выполнение.
2.16. Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами.

3. ПРАВА

Начальник отдела кадров имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
3.3. Получать от руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.4. Привлекать специалистов структурных подразделений к решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения руководителя).
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник отдела кадров несет ответственность:
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан.
4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан.